Ticaret Hukuku

9 Eylül 2021

Hukuk Büromuz birçok firmaya ticari birleşme, ayrılma ve satın almalarda karmaşık ticari ilişkilerde birçok yönde hukuki yardım sunmaktadır. ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır (1956’da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticarete ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir. Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç)diğer ticaret hukuku konularıdır. 1. Ticari İşletme Hukuku 2. Şirketler Hukuku 3. Kıymetli Evrak Hukuku 4. Taşıma Hukuku 5. Deniz Ticareti Hukuku 6. Sigorta Hukuku 7. Rekabet Hukuku 8. Fikri Mülkiyet Hukuku 9. Sermaye Piyasası Hukuku 10. Banka Hukuku

Read more

Ceza Hukuku

4 Ocak 2020

Ceza soruşturmalarında şikayet ve suç duyurusu işlemleri, Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, Ceza davalarında hukuki yardım. Ceza Hukuku Nedir ? Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı suçları belirleyen hukuk normlarının tümünü içeren hukuk dalıdır. Ceza Hukuku Neden Var ? Ceza hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Biz Ne Yapıyoruz ? Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında danışmanlık hizmeti ve ceza yargılaması sırasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Read more

Tüketici Hukuku

9 Eylül 2019

Günümüzde tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna gidebilmektedirler. Büromuz tüketiciler için vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amacı için alan, kullanan ya da ondan faydalanan kişi tüketici kabul edilir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kişinin tüketici sayılabilmesi için bu şartları sağlaması gerekmektedir. Tüketici hukuku yani tüketicinin kurduğu ilişkilerdeki haklarının korunması da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanmaktadır. Açıklanan tüketici sıfatına sahip kişiler söz konusu mal veya hizmetten kaynaklanan şikayetlerinde mal veya hizmetin bedeli her sene belirlenen sınır fiyatın altında kaldığında tüketici mahkemesinden önce tüketici hakları hakem heyetine başvurmak zorundadır. Tüketici avukatı, Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvuru, Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, tüketici mahkemesinde dava açmak ve mahkeme işlemlerinde tüketicinin haklarının korunması adına hukuki destek sağlar. Sonuç takibi yapar. Tüketici avukatı tüketicinin şikayetleri üzerine tüketici hakları çerçevesinde izlenebilecek hukuki çözümleri kişiye sunar. Tüketiciyi mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek malın onarımı, değişimi, iadesi, uğranılan zararın tazmini gibi haklarını aramaları sürecinde ona hem temsil hem danışmanlık hizmeti sağlar. Tüketici hukuku alanındaki mevzuatı takip ederek çözümleri güncel olarak sunar ve tüketicinin izlemesi gereken yolu buna göre çizer. Satıcı ve tüketici arasında yapılan sulh görüşmelerinde yer alarak tüketicinin var olan haklarını etkin kullanmasını sağlar. Bu görüşmeler sonucunda bir protokol düzenlenecekse bir tüketici hukuku avukatı yardımı tüketicinin yararına olacaktır. Uygulamada en çok görülen uyuşmazlıklardan olan ayıplı mal ya da hizmet sunulması, bu ayıplı mal ya da hizmetin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini, satılan ürünün bozuk defolu çıkması, servis sağlama yükümlülüğü, garanti belgesi ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklar, abonelik sözleşmesi ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, mesafeli satışlarda uyuşmazlıklar ve sözleşmelerde yer alan haksız şartların getirdiği uyuşmazlıklar, devre tatil, paket tur, kapıdan satış, tüketici kredisi sözleşmeleri uyuşmazlıkları, haksız alınan banka dosya masrafı iadesi, kaçak doğalgaz kullanma para cezasına, su-elektrik fatura itirazları, inşaat projelerinden daire veya iş yeri alma durumunda sözleşmeye uygun teslim etmeme gibi konularda avukat yardımı ile süreci yürütüp hakkınızı almalısınız.

Read more

İcra ve İflas Hukuku

9 Eylül 2018

Ceza soruşturmalarında şikayet ve suç duyurusu işlemleri, Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, Ceza davalarında hukuki yardım. İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

Read more

Şirketler Hukuku

22 Kasım 2017

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik koşullarında hukuki danışmanlık. İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar; Otuz veya daha fazla kişiden fazla işçi çalışan işyerleri hakkında açılan işe iade davaları Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları İş hukukunun özelliği gereği işveren ve işçilerin arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar önceden tespit edilip, tarafların dava açmadan anlaşmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarafların sağlıklı bir şekilde iş ilişkisini yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Genel olarak hukuki danışmanlık verilen konular; İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi ve sürecin yönetimi Mobbing karşısında çalışanların hakları İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminatların önceden hesaplanarak tarafların uzlaşmasına yönelik tüm çalışmalar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, işyeri veya işçi devri, ödünç ve süreli işçi, performans değerlendirmeleri, oryantasyon, iş analizi ve değerlendirmesi, grup şirketler ve holdingler için çalışma sisteminin düzenlenmesi gibi konular

Read more

Gayrimenkul Hukuku

22 Kasım 2016

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar, Tapu İptali ve Tescili Davaları… Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz. Ayrıca, gayrimenkul proje gelişimi konusunda kapsamlı ve hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip avukatlarımız tarafından, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler de dâhil olmak üzere yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve gayrimenkul üzerine ayni veya şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve buna dair görüşmelerin yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: • Tapu işlemleri • Kiralama sözleşmeleri • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence) • Alım – Satım sözleşmeleri • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi • Gayrimenkul finansmanı • Yabancıların mülk edinmesi

Read more

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

9 Eylül 2015

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik koşullarında hukuki danışmanlık. İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar; Otuz veya daha fazla kişiden fazla işçi çalışan işyerleri hakkında açılan işe iade davaları Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları İş hukukunun özelliği gereği işveren ve işçilerin arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar önceden tespit edilip, tarafların dava açmadan anlaşmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarafların sağlıklı bir şekilde iş ilişkisini yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Genel olarak hukuki danışmanlık verilen konular; İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi ve sürecin yönetimi Mobbing karşısında çalışanların hakları İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminatların önceden hesaplanarak tarafların uzlaşmasına yönelik tüm çalışmalar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, işyeri veya işçi devri, ödünç ve süreli işçi, performans değerlendirmeleri, oryantasyon, iş analizi ve değerlendirmesi, grup şirketler ve holdingler için çalışma sisteminin düzenlenmesi gibi konular

Read more

Aile Hukuku

4 Ocak 2014

Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Boşanma sonucu mal paylaşımı, Nafaka, tazminat talepli boşanma davaları. Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi

Read more
DEMİR&DEMİR HUKUK OFİSİ